Święta i codzienność w Sanktuarium we Florencji

 
 
 

Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej i Pustelni św. Charbela we Florencji koło Iłży pełen był pięknych uroczystości. Przeżywali je i Polacy i Włosi, ponieważ ks. proboszcz Jarosław Cielecki, Kustosz Sanktuarium, sprawował liturgię w języku polskim i włoskim. Mieszkańcy Italii, zwłaszcza ci, którzy w różny sposób wspierają to miejsce, bardzo licznie uczestniczyli w modlitwie.


Pasterka dla Włochów była sprawowana w Wigilię w pustelni o godz. 22, natomiast dla Polaków – w Sanktuarium Matki Bożej, o północy. Wzięło w niej udział wiele osób. Pierwszy dzień świąt przebiegał według niedzielnego porządku.
W dniu św. Szczepana ks. Jarosław rozpoczął kolędę, odwiedzając z błogosławieństwem niektóre rodziny, natomiast w ostatni dzień 2022 roku przewodniczył dwóm nabożeństwom przebłagalnym za miniony rok – po polsku i włosku, w Pustelni św Charbela. Były też Msze św. na zakończenie roku 2022.


O północy, biciem dzwonów i otwarciem ukoronowanego wizerunku Matki Bożej Dobrego Początku rozpoczęła się noworoczna pasterka. Ks. Jarosław odmówił modlitwę po polsku i po włosku, prosząc Maryję, by prowadziła nas i chroniła od pierwszych minut roku 2023.
W Nowy Rok przez cały dzień zanoszona była szczególna modlitwa w intencji zmarłego Ojca Świętego Benedykta XVI – ks. Jarosław przypominał, że cudowny wizerunek został poświęcony przez papieża w 2008 roku, w Watykanie. – Mamy więc szczególną więź ze zmarłym papieżem i ufamy, że będzie się wstawiał za nami przed Bogiem i Matką Najświętszą – mówił ks. proboszcz.\


Podczas wczorajszych Mszy św. udzielał błogosławieństwa na cały 2023 rok.
We wczorajszych transmisjach uczestniczyło na żywo ponad 1000 osób.

Koniec roku był okazją do podsumowań. W 2022 Sanktuarium we Florencji odwiedziło ok. tysiąc Włochów i kolejny tysiąc przyjezdnych z Polski. W sumie modliło się tam prawie 4 tys. ludzi. Indywidualnie adorowano Pana Jezusa przez 150 godzin (serdecznie zapraszamy na indywidualne modlitwy w Pustelni). Ksiądz Kustosz pokonał samochodem w drodze ewangelizacji po Polsce i Włoszech ponad 73 tys. km.

W tym roku wydano bardzo wiele pieniędzy, ks. Jarosław musiał wziąć kredyt, aby wykończyć Sanktuarium przed koronacją cudownego obrazu 15 sierpnia. Świątynia wzbogaciła się m.in. o tabernakulum, chrzcielnicę, żyrandol, figury archaniołów, zdobioną ikonami obudowę obrazu Matki Bożej, przeszklone drzwi wejściowe i wiele innych. Koszty tych inwestycji przekroczyły 350 tys. zł. Poza tym odbywały się spotkania i uroczystości, doszły też opłaty za prąd, energię itp.
Ks. Jarek ufa, że kredyt wzięty na kilka lat uda się spłacić, chociaż ofiarność ze strony polskich wiernych spadła o 70 proc., a ze strony przyjaciół w Italii – o 40-50 proc. Ks. Jarosław codziennie powierza wszystkich ofiarodawców Matce Bożej podczas Mszy św. o 18.30 (po włosku) i o 19.30 po polsku.

W tym roku trzeba było podjąć działania związane z oszczędnością energii – na opłaty za prąd, a także na zakup komunikantów, kadzidła, wina itp. przeznaczone są ofiary z kolędy.

Ufamy, że przetrwamy ten trudny czas, a pomogą w tym ci, którym zależy, by to miejsce emanowało wielkim przesłaniem św. Charbela zawartym w zdaniu „Życie bez miłości, to życie bez Boga” i wciąż przyciągało wielu wypraszających tam łaski. W minionym roku mamy przypadki uzdrowień dzieci poświadczone przez tych, którzy bardzo prosili o łaski i otrzymali je.
Sanktuarium przybrało formę, która każdego skłania do modlitwy. Pielgrzymi mówią, że czuje się tu obecność Boga i Matki Bożej. Można też przeżyć we Florencji indywidualne rekolekcje. (Są zapewnione dobre warunki noclegowe i katering. Najlepiej zgłaszać się w grupach 5-10-osobowych, po ustaleniu telefonicznym z p. Mileną)
W Sankuarium oprócz ks. Jarosława sprawuje posługę ks. Tadeusz.

Dzisiaj, 2 stycznia 2023, ks. Jarek rozpoczął wizyty duszpasterskie u tych, którzy go zaprosili z różnych miejsc Polski, przede wszystkim w Domach Modlitwy św. Charbela. W tym tygodniu do piątku błogosławił będzie mieszkania, a o 19.30 Msza św. będzie transmitowana z domów, w których odbywać się będzie kolęda.


W piątek 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msza Święta po włosku o godz.10:00, natomiast w jęzzyku polskim o godzinie 11:00. Po południu ks. Jarek odwiedzi rodziny mieszkające blisko Sanktuarium.

Il periodo tra Natale e Capodanno al Santuario della Regina Assunta del Buon Inizio e di SAN CHARBEL a Iłża Polonia ci sono stati bellissimi festeggiamenti. Sia i polacchi che gli italiani li hanno vissuti, perché p. Jarosław Cielecki, Parroco e Custode del Santuario, ha celebrato la liturgia in polacco e in italiano. Alla preghiera hanno partecipato numerosi gli abitanti d’Italia, specialmente quelli che in vario modo sostengono questo luogo.

La messa di mezzanotte per gli italiani si è svolta la vigilia di Natale nell’eremo alle ore 22mentre per i polacchi – al Santuario della Madonna, a mezzanotte. Molte persone vi hanno preso parte. Il primo giorno di Natale procedeva secondo l’ordine della domenica.

Nel giorno di S. Stefano,Jarosław ha iniziato il canto visitando alcune famiglie con benedizioni e, l’ultimo giorno del 2022, ha presieduto due  celebrazioni in polacco e in italiano, nell’Eremo di San Charbel.

A mezzanotte, al suono delle campane e all’apertura dell’ Effige Incoronata della Madonna del Buon Inizio, è iniziata la Messa di mezzanotte .padre JAREK ha recitato una preghiera in polacco e italiano, chiedendo a Maria di guidarci e proteggerci fin dai primi minuti del 2023.

Nel giorno di Capodanno, durante la giornata è stata offerta una preghiera speciale per il defunto Santo Padre Benedetto XVI – p. Jarosław ha ricordato che l’immagine miracolosa è stata consacrata dal Papa nel 2008 in Vaticano. – Quindi abbiamo un legame speciale con il defunto papa e confidiamo che intercederà per noi davanti a Dio e alla Santa Madre .

Durante la Messa di ieri, ha dato la sua benedizione per tutto il 2023.

Più di 1.000 persone hanno assistito alle trasmissioni in diretta di ieri.

La fine dell’anno è stata l’occasione per tirare le somme. Nel 2022 il Santuario di Firenze è stato visitato da circa mille italiani e altri mille visitatori dalla Polonia. In totale, c’erano quasi 4.000 persone che pregavano lì. Il Signore Gesù è stato adorato individualmente per 150 ore (vi invitiamo cordialmente alle preghiere individuali nell’Eremo). Padre Jarek ha percorso oltre 73.000Km in macchina per l’evangelizzazione in Polonia e in Italia.

Quest’anno sono stati spesi molti soldi, p.JAREK ha dovuto prendere un prestito per finire il Santuario prima dell’incoronazione del dipinto miracoloso il 15 agosto. Il tempio è stato arricchito con un tabernacolo, una fonte battesimale, un lampadario, statue degli arcangeli, la custodia dell’immagine della Madre di Dio decorato con icone,una porta d’ingresso a vetri e molti altre cose.I costi di questi investimenti hanno superato i 350.000 PLN. zloty. Inoltre c’erano riunioni e celebrazioni, c’erano anche le tasse per l’elettricità, l’energia, ecc.

Fr. Jarek confida che il prestito preso per diversi anni verrà rimborsato, sebbene la generosità dei credenti polacchi sia diminuita del 70% e quella degli amici in Italia del 40-50%. Fr. Jarosław affida ogni giorno alla Madre di Dio tutti i donatori durante la Santa Messa. alle 18.30 (in italiano) e alle 19.30 in polacco.

Quest’anno è stato necessario intraprendere azioni legate al risparmio energetico: per le bollette dell’elettricità, nonché per l’acquisto di ostie, incenso, vino, ecc., Sono previste donazioni dal canto natalizio.

Confidiamo che sopravviveremo a questo momento difficile, e coloro che vogliono che questo luogo emani il grande messaggio di S. Charbel contenuta nella frase “Una vita senza amore è una vita senza Dio” e attirava ancora lì molte persone che chiedevano grazie. Nell’ultimo anno abbiamo casi di guarigioni di bambini testimoniati da chi ha chiesto molto grazie e le ha ricevute.

Il santuario ha assunto una forma che incoraggia tutti a pregare. I pellegrini dicono che qui si sente la presenza di Dio e della Madre di Dio. Puoi anche sperimentare ritiri individuali a Firenze. (Sono previste buone condizioni di vitto e alloggio. E’ preferibile candidarsi in gruppi di 5-10 persone, previo accordo telefonico con la Sig.ra Milena)

Nel santuario, oltre a p. Jaroslaw  c è un altro Sacerdote Don Taddeo.

Oggi, 2 gennaio 2023, p. Jarek inizia le sue visite pastorali a coloro che lo avevano invitato da vari luoghi della Polonia, specialmente nelle Case di Preghiera di S. Charbel. Questa settimana, fino a venerdì, benedirà gli appartamenti, e alle 18  30 la Santa Messa. sarà trasmesso dalle case in cui si svolgerà il canto.

Venerdì 6 gennaio, Epifania del Signore la Santa Messa in italiano alle 10:00 e in polacco alle 11:00. Nel pomeriggio p. Jarek visiterà le famiglie che vivono vicino al Santuario.

Leave a reply

Your email address will not be published.